منو

ایجاد لینک در html(قسمت ششم)

ایجاد لینک در html
لیست جلسات
DatoosTech img Course

قسمت اول

مقدمه html

DatoosTech img Course

قسمت دوم

چهارچوب اصلی صفحه های وب

DatoosTech img Course

قسمت سوم

تگ های فراخوانی

DatoosTech img Course

قسمت چهارم

خواص استاندارد تگ های HTML

DatoosTech img Course

قسمت پنجم

تگ های قاب بندی متن

DatoosTech img Course

قسمت ششم

ایجاد لینک در html

DatoosTech img Course

قسمت هفتم

ایجاد جدول در html

DatoosTech img Course

قسمت هشتم

لیست ها در html

DatoosTech img Course

قسمت نهم

فرم ها در html

DatoosTech img Course

قسمت دهم

کنترول ها در html

DatoosTech img Course

قسمت یازدهم

تصاویر در html

DatoosTech img Course

قسمت دوازدهم

استایل در html

DatoosTech img Course

قسمت سیزدهم

آدرس های اینترنتی (url)

DatoosTech img Course

قسمت چهاردهم

اسکریپت ها در Html

DatoosTech img Course

قسمت پانزدهم

تقسيم بندی صفحه و متن در Html

DatoosTech img Course

قسمت شانزدهم

رويدادهای HTML

DatoosTech img Course

قسمت هفدهم

کنترل های ذاتی HTML

DatoosTech img Course

قسمت هجدهم

خواص جدید کنترل ها در HTML 5

DatoosTech img Course

قسمت نوزدهم

اجرای مدیا در Html

DatoosTech img Course

قسمت بیستم

قابلیت های پیشرفته Html 5

DatoosTech img Course

قسمت بیست و یکم

طراحی اشیای گرافیکی

DatoosTech img Course

قسمت بیست و دوم

لیست تگ های Html

مطالب این جلسه

از لينک ها در HTML ، برای پيوند به يک صفحه ديگر در هر جای وب ، پيوند به نقطه يا مکانی در داخل همان صفحه يا صفحه ديگر و يا يک فايل خارجی مثل عکس ،موسيقی ، فيلم و ... به سند وب استفاده می شود . شکل کلی ايجاد يک پيوند در (HyperLink) در HTML به صورت زير است :

تگ <a> :

<a href="http://DatoosTech.com"> محتویات </a>

خاصيت href که از نوع URL است برای تعيين مقصد پيوند به کار می رود .اين خاصيت شامل آدرس صفحه يا فايلی است که با کليک بر روی آن پيوند باز خواهد شد . متن عنوان ، متنی است رنگی و خط زير دار که نشان دهنده پيوند است .

target : نحوه باز شدن و نمايش پنجره صفحه مقصد را تعيين می کند که دارای حالت های زير است :

- blank : لينک در يک پنجره جديد باز خواهد شد .

- self : لينک در همان پنجره يا قابی که کليک شده است باز خواهد شد .

-parent : لينک در قاب اصلی يا مادر باز خواهد شد .

-top : لينک در همان پنجره ای که کليک شده است به طور کامل باز خواهد شد .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<a href="http://DatoosTech.com"> این یک نمونه لینک است </a>
<br>
<a href="http://DatoosTech.com" target="_blank"> لینکی که در صفحه جدید باز می شود </a>
</body>
</html>
پیش نمایش

هر محتویاتی داخل تگ a قرار بگیرد لینک می شود حتی می توان داخل تگ a از تگ های دیگر هم استفاده کرد در مثال زیر تگ p که پاراگراف را تشکیل می دهد را داخل تگ a قرار داده و آن پاراگراف را تبدیل به لینک می کند

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<a href="http://DatoosTech.com" target="_blank">
<p>
متنی است که داخل تگ پاراگراف بوده و تگ داخل تگ لینک قرار گرفته که به لینک تبدیل شده است
</p>
</a>
</body>
</html>
پیش نمایش

در مثال زیر یک عکس به لینک تبدیل شده در حقیقت یک تگ عکس داخل تگ a قرار گرفته

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body>
<a href="http://DatoosTech.com" target="_blank">
<img src="../images/html.png">
</a>
</body>
</html>
پیش نمایش