منو

رويدادهای HTML(قسمت شانزدهم)

رويدادهای HTML
لیست جلسات
DatoosTech img Course

قسمت اول

مقدمه html

DatoosTech img Course

قسمت دوم

چهارچوب اصلی صفحه های وب

DatoosTech img Course

قسمت سوم

تگ های فراخوانی

DatoosTech img Course

قسمت چهارم

خواص استاندارد تگ های HTML

DatoosTech img Course

قسمت پنجم

تگ های قاب بندی متن

DatoosTech img Course

قسمت ششم

ایجاد لینک در html

DatoosTech img Course

قسمت هفتم

ایجاد جدول در html

DatoosTech img Course

قسمت هشتم

لیست ها در html

DatoosTech img Course

قسمت نهم

فرم ها در html

DatoosTech img Course

قسمت دهم

کنترول ها در html

DatoosTech img Course

قسمت یازدهم

تصاویر در html

DatoosTech img Course

قسمت دوازدهم

استایل در html

DatoosTech img Course

قسمت سیزدهم

آدرس های اینترنتی (url)

DatoosTech img Course

قسمت چهاردهم

اسکریپت ها در Html

DatoosTech img Course

قسمت پانزدهم

تقسيم بندی صفحه و متن در Html

DatoosTech img Course

قسمت شانزدهم

رويدادهای HTML

DatoosTech img Course

قسمت هفدهم

کنترل های ذاتی HTML

DatoosTech img Course

قسمت هجدهم

خواص جدید کنترل ها در HTML 5

DatoosTech img Course

قسمت نوزدهم

اجرای مدیا در Html

DatoosTech img Course

قسمت بیستم

قابلیت های پیشرفته Html 5

DatoosTech img Course

قسمت بیست و یکم

طراحی اشیای گرافیکی

DatoosTech img Course

قسمت بیست و دوم

لیست تگ های Html

مطالب این جلسه

رويدادها مجموعه عمل هايی هستند که در صورت بروز يک اتفاق در صفحه ( مثل کليک کردن بر روی يک عنصر ، دابل کليک ، فشردن دکمه خاص و ... ) تحريک شده و باعث اجرای دستور يا دستورات تعيين شده برای آن اتفاق خاص می شوند .

هر عنصر مجموعه از رويدادهای مختص به خود دارد که هر کدام از آنها را می توان در درون تگ عنصر تعيين و مقدار دهی کرد . معمولا يک رويداد ، تابع يا اسکريپتی را اجرا يا فراخوانی می کند .

انواع مختلف رويدادها به شرح زير هستند :

رويدادهای پنجره ( فايل )

اين رويدادها فقط در عنصرهای body و frameset معتبر هستند

نام رويداد شرح
onload رويدادی است که در هنگام لود شدن ( بار گذاری ) صفحه تحريک می شود .
onunload رويدادی است که در هنگام خارج شدن صفحه از حافظه ( بستن ) تحريک می شود .

رويدادهای عناصر فرم

اين رويدادها فقط در عنصرهای کنترلی فرمها کاربرد دارند .

نام رويداد شرح
onchange در هنگام تغيير وضعيت يک کنترل تحريک می شود . برای مثال در کنترل textbox در هنگام تغيير متن درون آن تحريک می شود .
onsubmit در هنگام فشردن دکمه submit فرم و ارسال اطلاعات کنترل های فرم تحريک می شود .
onreset در هنگام فشردن دکمه فرمان reset و پاک شدن اطلاعات کليه کنترل های فرم تحريک می شود .
onselect در هنگام انتخاب کردن عنصر مورد نظر در فرم تحريک می شود .
onblur در هنگام از دست دادن فوکوس * کنترل تحريک می شود .
onfocus در هنگامي که کنترل فوکوس را به دست می آورد ، تحريک می شود .

رويدادهای موس

رويدادهای صفحه کليد در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html , iframe , meta , param , script , style و title کاربرد ندارد .

نام رويداد شرح
onclick اين رويداد در هنگام کليک کردن بر روی عنصر مورد نظر تحريک می شود .
ondblclick اين رويداد در هنگام دابل کليک کردن بر روی عنصر مورد نظر تحريک می شود .
onmousedown اين رويداد در هنگام فشردن دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر تحريک می شود .
onmoouseover اين رويداد در هنگام قرار گرفتن اشاره گر موس بر روی سطح عنصر مورد نظر تحريک می شود .
onmouseout اين رويداد در هنگام خارج شدن اشاره گر موس از روی سطح عنصر مورد نظر تحريک می شود .
onmouseup اين رويداد در هنگام رها کردن دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر تحريک می شود .

رويدادهای صفحه کليد

رويدادهای صفحه کليد در کنترل های base , br , frame , frameset , head , html , iframe , meta , param , script , style و title کاربرد ندارد .

نام رويداد شرح
onkeydown رويدادی که در هنگام فشردن يک کليد بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود .
onkeypress رويدادی که در هنگام فشردن و رها کردن يک کليد بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود .
onkeyup رويدادی که در هنگام رها کردن يک کليد فشرده شده بر روی عنصر مورد نظر فعال می شود .

رويداد onafterprint

رویداد onafterprint ، پس از اینکه کاربر صفحه را برای پرینت آماده کرده و پنجره پرینت مرورگر باز می شود ، اجرا می شود. می توان دستور یا دستوراتی را تعیین نموده و در قالب یک اسکریپت قرار داد ، تا در هنگام اجرای این رویداد، انجام شوند .

این رویداد تنها در تگ < body> قابل تعیین می باشد

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body onafterprint="shoMsg()">
</body>
</html>

رويداد onbeforeprint

رویداد onbeforeprint ، پس از اینکه کاربر صفحه را برای پرینت آماده کرده و قبل از باز شدن پنجره پرینت مرورگر ، اجرا می شود . می توان دستور یا دستوراتی را تعیین نموده و در قالب یک اسکریپت قرار داد ، تا در هنگام اجرای این رویداد، انجام شوند .

این رویداد تنها در تگ < body> قابل تعیین می باشد

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body onbeforeprint="shoMsg()">
</body>
</html>

رويداد onresize

رویداد onresize ، زمانی که کاربر اندازه پنجره مرورگر را بزرگ یا کوچک نماید ، اجرا می شود . از این رویداد می توان برای تعیین دستور یا دستوراتی استفاده کرد ، که میخاهیم در صورت تغییر اندازه پنجره مرورگر توسط کاربر ، اجرا شوند .

این رویداد تنها در تگ < body> قابل تعیین می باشد

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>عنوان سایت</title>
</head>
<body onresize="shoMsg()">
</body>
</html>